۱۳مرداد/۹۶

تولید و اجرای پوشش های ضد حریق

پوشش های ضد حریق: پوشش های ضد حریق به دودسته Vermiculite و Intumescent تقسیم می گردد. پوشش های متورم شونده  ) (Intumescentاین پوشش ها برپایه رزین های آلی متورم شونده می باشند. که در اثر حرارتبیشتر…